Home

1/ Trong phiên bản của Lineage 2 H5 có 6 Race (chủng tộc): Human Elf Dark ElfOrc – DwarfKamael

2/ Hướng dẫn Macro và Câu lệnh

3/  Hướng dẫn căn bản về nơi train

3/ Quests

+ Class Quest: 1st (level 18-20), 2nd (level 35-40), 3rd (level 76)

+ Subclass , Nobless

+ Hellbound Guide – Quest

4/  Các hướng dẫn cần thiết khác